123inkt - Printerinkt en Toner Cartridges - Homepage logo
123inkt.nl
Nieuw Walden 56-64
1394 PC Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294-787123
E-mail: informatie@123inkt.nl 
Vragen: 123inkt.nl/help
meer dan 4 miljoen klanten! Sinds 2010 lid van Thuiswinkel Waarborg

Beste Webwinkel van Nederland

Nu ook de goedkoopste kantoorartikelen

Winkelwagentje

Aantal Product
Geen producten
Totaal: € 0,00
(Incl. 0% btw)
Laagsteprijsgarantie!

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie

Product: 123inkt correctiepen shake 'n squeeze (7 ml)

Productvorm: mengsel
Gebruik: vloeibaar corrector, correctiepen voor het afdekken van inkt

Signaalwoord: GEVAAR
flammable 
Licht ontvlambare vloeistof en damp
health hazard
Dodelijk bij inademen
serious health hazard
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen:
Voorkom inademing van dampen.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 
Houd de container goed gesloten.
Tref maatregelen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Gebruik explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur.
Gebruik alleen vonkvrij gereedschap.
Gebruik dit product in een goed geventileerde ruimte of in de buitenlucht.
Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.

Reactie:
Niet laten braken. Een arts raadplegen. Indien mogelijk de behandelend arts het productetiket en deze pagina tonen.
Bij inademing: persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. bij onwel voelen een antigifcentrum / arts raadplegen.
Bij aanraking met de huid (of het haar): alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken. huid met water afspoelen / afdouchen.
Bij inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum / arts raadplegen.

Opslag:
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren.

Afvalverwijdering:
Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

9% van het mengsel bestaat uit ingrediënten waarvan de acute dermale toxiciteit niet bekend is.